Kiếm Hiệp

Thất Hiệp Ngũ Nghĩa

Chương 47 – Tra Đứa Gian Công Tử Giả Bị Tội, Biếm Tôi Nịnh, Nghĩa Sĩ Tới Chầu Vua.

Bao Công nghe xong cho giam Võ Kiết Tường vào ngục rồi phái Giang Phàn, Huỳnh Mậu đi với Cảnh Xuân, Trịnh Bình qua phủ Bàng thái sư dò xem người nào hình dung giống Bao Hưng thời bắt. Bốn người vâng lệnh. May sao chưa nhọc công bao nhiêu, đã gặp một người say rượu đằng trước đi lại, có một người đi theo nâng đỡ, người ấy giống hệt Bao Hưng, bốn người ép áp lại bắt. Người ấy thất kinh hỏi rằng: “Tôi có tội tình gì mà bắt ngang như vậy?”. Chúng không thèm đáp cứ giải thẳng về phủ. Bao Công lập tức thăng đường hỏi người ấy rằng: “Mi tên họ là gì?”. Người ấy đáp: “Tôi họ Bàng tên Quang, gia nhân của Bàng thái sư “. Bao Công xem hình dung nó giống hệt Bao Hưng liền vỗ án hét rằng: “Bàng Quang, vì cớ nào mi dám mạo tên Bao Hưng làm việc phi pháp, mau cứ thật khai ngay”. Bàng Quang đáp: “Tôi nào có mạo tên ai bao giờ, xin lão gia lượng xét”. Bao Công liền sai đem Võ Kiết Tường ra. Nó vừa thấy Bàng Quang liền nói: “Người này quả hôm trước có đón tôi truyền tin, và xưng là Bao Hưng đây”. Bàng Quang thấy có Kiết Tường đối chứng, không chối được bèn khai rằng: “Nguyên Bàng thái sư và Tôn Vinh định kế cho Tam công tử không xưng nhận, nên sai tôi giả làm Bao Hưng đón đường dặn bảo, bề nào cũng sẽ có tướng gia tôi cứu gỡ cho, ngoài việc ấy tôi không rõ chi khác nữa”. Bao Công liền bắt ký tờ cung rồi cho vào ngục làm bạn với Kiết Tường, chờ tâu lên Thiên tử.

Bao Công trở lại thư phòng viết sớ bày tỏ đầu đuôi án ấy, rồi kết như sau: “Tội Võ Kiết Tường đáng ngự hình trảm quyết, còn như Bàng Thái sư, Tôn Vinh và Lục Thiên Thành âm thiết độc kế, đón kẻ khâm phạm lén đưa thư riêng, cố ý muốn hãm hại trọng thần, tội trọng như thế xin Thánh hoàng thông minh lượng xét”. Vua Nhân Tôn xem sớ chẳng vui liền xuống dụ rằng: “Bàng Thái sư nhiều phen lập kế, mưu hại đại thần tội ác đã đầy, tình riêng khó thứ, đáng lột chức đuổi về thứ dân, song tưởng nghĩa trước, cũng dày công phò tá, cho nên để cho Bàng Thái sư ăn trọng bổng. Nhưng không được lui tới triều môn, nếu không biết sửa mình, còn gây thêm việc ắt luật pháp không dung. Đến như Tôn Vinh, Lục Thiên Thành a tòng Bàng Kiết, không biết trọng mình, tội đáng sụt xuống ba cấp, các quan phải y nghị, khâm thử”.

Dụ trên đã xuống, kẻ dưới lòng vui, Bao Công tiếp chỉ, sai chém Võ Kiết Tường, tha Bàng Quang, thưởng Triệu Khánh mười lượng bạc, và cho trở về làm sai dịch lại.

Án ấy xong rồi Bao Công liền mở tiệc khánh thọ. Thiên tử và Thái hậu đều có phẩm vật ban tứ, còn các quan ai nấy cũng đối liễn, rượu trà, thọ lễ, chẳng cần tả rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *