Category Archives: Lịch Sử

Tiểu thuyết lịch sử là hiện tuợng văn học đặc biệt. Từ quan niệm thực lục thời trung đại đến lịch sử tiến hoá, rồi lịch sử của đấu tranh giai cấp cho đến lí thuyết tân lịch sử chủ nghĩa, quan niệm về tiểu thuyết lịch sử cũng đổi thay