Một nhóm đàn ông ngồi tán gẫu, có người hỏi:

– Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?

Chưa ai dám đáp thì ông cụ lớn tuổi nhất đã nhận ngay:

– Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!

Mọi người lấy làm lạ mới hỏi:

– Cụ có vợ đâu mà sợ?

– Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *